การสอบเกรด

การสอบเกรด การสอบที่เป็นขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับสูง เน้นการฝึกทักษะอย่างครบถ้วน โดยนอกจากการบรรเลงเพลงแล้ว ยังจะต้องทำแบบทดสอบทักษะอื่น ๆ อาทิ การฟัง การอ่านโน้ต ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร้างเสริม

การสอบเกรด

ลักษณะการสอบ:
เป็นการสอบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับผู้ที่่เรียนดนตรีทั่วไป
เกรด Initial (เกรดเริ่มต้น) – เกรด 8
สอบบรรเลงหรือขับร้องบทเพลงตามรายชื่อที่กำหนด
สอบเทคนิค อาทิ สเกล แบบฝึกหัด
เลือกสอบทักษะเสริมที่ถนัด
สอบปฏิบัติเดี่ยว ตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอบจาก Trinity College London
ใบประกาศนียบัตรได้รับการรับรองในระบบ Ofqual และ UCAS
ระดับการสอบ
การสอบแบ่งตามระดับการเรียนรู้ (Levels of Achievement) ได้แก่ ระดับเริ่มต้น ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง โดยมีการสอบทั้งหมด 9 ระดับ ตั้งแต่ Initial ถึงเกรด 8 ในแต่ละระดับมีอข้อกำหนดที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ระดับเริ่มต้น เน้นเพียงให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางดนตรี แต่เมื่อถึงระดับกลางและระดับสูงขึ้นไป การให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสารอารมณ์และตีความบทเพลงได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

การสอบเกรด ส่วนใหญ่จะสามารถเริ่มสอบระดับ Initial ได้หลังเริ่มเรียนเครื่องดนตรีแต่ละชนิดประมาณ 1-2 ปี และสามารถใช้การสอบเป็นเครื่องมือวัดระดับพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเกรด 8 โดยระหว่างนั้นอาจจะเลือกสอบ ใบประกาศนียบัตรการแสดง ควบคู่ไปด้วยหากต้องการฝึกฝนทักษะการแสดงดนตรีเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นระดับเกรด 8 ผู้ที่ต้องการเรียนดนตรีอย่างจริงจังอาจเลือกจะสอบต่อในระดับปริญญา (Diplomas) ได้

โครงสร้างการสอบ
การสอบแต่ละเครื่องดนตรีจะมีโครงสร้างใกล้เคียงกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากในคู่มือการสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้หรือติดต่อรับเล่มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากทางศูนย์สอบกรุงเทพฯ

โดยส่วนใหญ่แล้วการสอบจะเป็นดังนี้

เพลงสอบ
เลือก 3 เพลงจากหนังสือสอบของ Trinity College London หรือรายชื่อเพลงเพิ่มเติมตามที่กำหนด

คะแนนเพลงละ 22 คะแนน วัดจาก

ความถูกต้องคล่องแคล่ว (7 คะแนน)
ความสามารถทางเทคนิค (7 คะแนน)
การตีความและสื่อสารอารมณ์ (8 คะแนน)
เทคนิค
เล่นสเกล อาร์เพจจิโอ หรือแบบฝึกหัดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแต่ละเกรด

คะแนนรวม 14 คะแนน

แบบทดสอบเสริม
เลือกทำแบบทดสอบเสริมตามที่ตนเองถนัด ข้อละ 10 คะแนน

ระดับ Initial – เกรด 5 เลือกทำทักษะเสริม 2 ข้อ โดยเลือกจาก

Aural Test
Sight Reading
Improvisation
Musical Knowledge
ระดับ เกรด 6-8 บังคับทำ Sight Reading และเลือกทำอีก 1 ข้อ จาก

Aural Test
Improvisation