การสอบเกรด

การสอบเกรด

การสอบเกรด การสอบที่เป็นขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับสูง เน้นการฝึกทักษะอย่างครบถ้วน โดยนอกจากการบรรเลงเพลงแล้ว ยังจะต้องทำแบบทดสอบทักษะอื่น ๆ อาทิ การฟัง การอ่านโน้ต ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร้างเสริม ลักษณะการสอบ: เป็นการสอบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับผู้ที่่เรียนดนตรีทั่วไป เกรด Initial (เกรดเริ่มต้น) – เกรด 8 สอบบรรเลงหรือขับร้องบทเพลงตามรายชื่อที่กำหนด สอบเทคนิค อาทิ สเกล แบบฝึกหัด เลือกสอบทักษะเสริมที่ถนัด สอบปฏิบัติเดี่ยว ตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอบจาก Trinity College London ใบประกาศนียบัตรได้รับการรับรองในระบบ Ofqual และ UCAS ระดับการสอบ การสอบแบ่งตามระดับการเรียนรู้ (Levels of Achievement) ได้แก่ ระดับเริ่มต้น ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง โดยมีการสอบทั้งหมด 9 ระดับ ตั้งแต่ Initial ถึงเกรด 8 ในแต่ละระดับมีอข้อกำหนดที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ระดับเริ่มต้น […]